ANNA ROKOWSKA realizuje projekt pt.: ,,Super start" dla dzieci i rodziców nr WND-RPSL.08.01.03-24-049C/19-007współfinansowany z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegow ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania projektu: 240 603,49zł

Wartość projektu ogółem:273 413,06

Z dniem 01.07.2021 Anna Rokowska rozpoczyna procedurę rekrutacyjną w ramach niniejszego projektu.

Realizacja projektu zostanie zapoczątkowana adaptacją lokalu, a następnie zakupem wyposażenia, dzięki czemu możliwym stanie się bieżąca działalność, rekrutacja uczestników projektu oraz realizacja zajęć dodatkowych.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej pochodzącej z obszaru Województwa Śląskiego. 

Grupę docelową stanowi 12 rodziców podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.- 10 kobiet i 2 mężczyzn.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy utworzenia 12 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz realizacji zajęć dodatkowych zarówno dla uczestników projektu.

Grupę docelową stanowią:

- osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3:

− osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3.

− osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3.

-osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem
do lat 3.

Grupą docelową jest 10 kobiet i 2 mężczyzn posiadających dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych powiecie bielskim

 

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji - pobierz

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie - pobierz

2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami - pobierz

 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

1. Umowa uczestnictwa (..)

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności - pobierz

4. Karta zgłoszenia - pobierz

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczyna się 1 sierpnia 2021.

 

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu ul. Dobra 6, 43-365 Wilkowice