ProjektUE

Kraina Sówek Anna Rokowska realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w związku z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPSL.11.01.03-24-04F1/19 pt. „,,Super start" dla przedszkolaków” organizowanym dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
 
Realizacja projektu odbędzie się w okresie 01.05.2021 – 27.07..2023r.
 
Cel projektu: zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie 33 nowych miejsc przedszkolnych w nowo tworzonej placówce w Wilkowicach oraz realizację oferty zajęć dodatkowych dla 33 dzieci (16 dziewczynek i 17 chłopców) objętych wychowaniem przedszkolnym.
 
Wartość projektu: 626 547,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 532 564,95 PLN